پلی  اکریل آمید ( PAM ) - پلی الکترولیت

پلی اکریل آمید ( PAM ) - پلی الکترولیت

PAM -poly acryl amide

دسته بندی محصول: سایر مواد شیمیایی
قیمت: 48,000 - 60,000 تومان / کیلوگرم
حداقل سفارش
+
-
موجود

پلی اکریل آمید / پلی الکترولیت به عنوان ماده کمک منعقد کننده در تصفیه آب و فاضلاب شناخته می شود. شرکت شیمیایی بوعلی سینا وارد کننده پلی اکریل آمید کاتیونی و آنیونی می باشدمشخصات محصول

  • درجه استاندارد درجه صنعتی
  • کاربرد منعقد کننده
  • نام تجاری پم
  • نام های دیگر پلی الکترولیت
  • نوع -
  • ظاهر پودر
  • خلوص
  • شماره مدل
  • رنگ سفید

توضیحات محصول

پلی  اکریل آمید ( PAM ) / پلی الکترولیت

نقش پلی اکریل آمید / پلی الکترولیت  در کیفیت آب

طبق بررسی های بعمل آمده از رودخانه های مختلف در یک سال گذشته ،نوسانات شدید کدورت درفصول مختلف سال مشهود است.که اوج کدورت درفصل زمستان وهنگام بارش وراه افتادن سیلاب کمترین آن درفصل تابستان بدلیل کاهش میزان آب وکم شدن سرعت جریان می باشد.به نظرمی رسد درمواقعی که کدورت درسطح بالایی قراردارد بالابردن دوزمصرف منعقد کننده های معدنی بهترین راه می باشد.لیکن مصرف بالای نمک های آلومینیوم وآهن (فریک)باعث باقی ماندن یون این فلزات در آب زلال شده که ممکن است مشکلاتی در طولانی مدت چه در زمینه استفاده از آب شرب وصنعتی برای ما بوجود آورد.توصیه می گردد به علت ریسک ابتلا به بیماری آلزایمر از بالا بردن دوز مصرف سولفات آلومینیوم در آب شرب جلوگیری شود همچنین در آب صنعتی مصرف بالای کلروفریک ممکن است مشکلاتی را در خطوط لوله یا بویلر برای ما بوجود آورد بنابراین پیشنهاد می گردد در چنین مواقعی از کمک منعقد کننده ها استفاده شود.

کمک منعقد کننده ها با کیفیت بالا در عملیات انعقاد ذرات کلوئیدی بکار میرود وباعث رسوب آنها وخارج شدن از محیط بصورت لجن می شوند.این مواد شیمیایی کارآیی وسیعی در تصفیه پساب صنایع ،فاضلابشهری ،معدنی ودیگر صنایع کاربردی دارند.

کمک منعقد کننده های پلیمری،پلی الکترولیت های مخصوص با راندمان بالا هستند که برای فرایند جداسازی جامد– مایع در فاضلاب وپساب صنعتی ساخته شده واستفاده می شوند.

گسترده وسیع محصولات قابل دسترسی در این سری نتیجه پیشرفت سریع ویک میدان تجربه واقعی درجهان است طبیعت گسترده دامنه محصولات ساخته شده امکان عملیات واحد منحصر بفرد رابرای تهیه بهترین محصول فراهم میکند.

ساختار کمک منعقد کننده ها:

کمک منعقد کننده ها درآب محلول می باشندوپلیمرهایی باوزن ملکولی بالا هستند که اساساًازترکیب اکریل آمید ویک همبسپار ساخته شده اند.

دامنه عمل کمک منعقده ها گسترده وسیعی از وزن های مولکولی وخواص بار یونی راپوشش می دهند،بدین وسیله اجازه داده میشود که لایه های گوناگونی از لجن دریک عملیات فلاکولیشن مؤثر ته نشین شوند.

انواع کمک منعقد کننده ها:

الف)کمک منعقد کننده های غیریونی:

ازپلی اکریل آمید های خالص ساخته شده اند ،خواص خنثی این مواد در محلول های آبدار نمایان می گردند.

ب)کمک منعقد کننده های آنیونی :

هم بسپارهایی از اکریل آمید هستند،باخواص فزاینده ای از گروه های اکریل های سدیم که بار منفی به پلیمرها می دهند ودر محلولهای آبدار نقش آنیون را ایفا می کنند.

ج)کمک منعقد کننده های کاتیونی :

هم بسپارهایی از اکریل آمید با خواص فزاینده ای ازیک منومرکاتیونیک هستند گروههای کاتیونی که در این پلیمرمعرفی شده اند دارای بارهای مثبت در محلولهای آبدار هستند.

تمامی سه گروه محصولات در دوشکل گرانول وامولسیونی از پلیمرها استفاده می شوند.

کمک منعقد کننده ها پلیمرهایی هستند که همچنین محصولات ویژه آن در شکل چسبناک در محلولهای آبدار بکار میروند.

در اشکال امولسیون ژلهای چسبناک می توانند بخوبی در سیال پخش شوند.

کاربرد

موارد استفاده کمک منعقد کننده ها شامل تصفیه آب صنایع ،فاضلاب شهری،پساب کارخانه های شیمیایی ومعدنی ودیگر صنایع کاربردی است.

سرعت رسوب فلاکهای کمک کننده ونیزراندمان آب باقی مانده قابل قبول است زیرا فلاکهای بوجود آمده به آسانی فیلتر میشوند.  

نکته مهم:آزمایش جار تست بهترین روش تعیین اندازه مصرف می باشد لیکن باید همواره آزمایش باحداقل مقدار پلیمر صورت پذیرد چراکهفعالیت پلی الکترولیت در دوز پایین ودر دوز بسیار بالا(Dose –Over)از لحاظ حجم لجن گذاری مشابه می باشد لیکن دوز بالا باعث باقی ماندن مقدار زیاد پلی الکترولیت باقی مانده در آب (یا پساب)وایجاد فلاکهای ریز معلق وروی سطح آب می گرددکه از دوجنبۀ مقدار مصرف وکیفیت آب (یاپساب) حائزاهمیت می باشد.در صورتیکه منحنی مقدار فلاکها برمبنای دوز مصرف پلی الکترولیت رسم گردد در آن صورت نقطه تاثیر گذاری براحتی قابل مشاهده می باشد.

مقادیر ذیل صرفاًپیشنهادی بوده وجهت تعیین میزان دقیق می باید آزمایش ته نشینی در استوانه مدرج یا جارتست بعمل آورده شود(این مقادیربرمبنای میزان پلی الکترولیت جامد مصرفی می باشند)

بعنوان کمک منعقد کننده                     

 ppm1-0.05

بعنوان منعقدکننده                               

ppm 10-0.2    

بعنوان کمک فیلتراسیون                          

ppm0.1-0.01

بعنوان عامل بهسازی لجن                            

ppm200-10

معمولاًمیزان تزریق پلی الکترولیتهای کاتیونی مقادیر بالاتری از آنچه در بالا ذکر شد نشان می دهد .

دربرخی صنایع ،مصرف پلیمرها بعنوان کمک منعقد کننده ازدوز 0.1 ppmتا 0,5ppmومنعقد کننده 1ppmوبالاتردر آب خام ودر تصفیه پساب دوز 300ppm در مرحله آب زدایی از لجن (Belt press)نیزمشاهده گردیده است.

عملیات انعقاد (لخته سازی):

پلیمرکمک منعقد کننده در محلولهای آبدار گروههای بهم پیوسته وفعالی هستند که یک پیوند قوی باسطح کلوئیدهای معلق برقرار می کنند وهمچنین باعث تشکیل ذرات درشت جامدات معلق ومخلوط ذرات نامحلول در آب میشوند

مطابق استعدادیونی انواع کمک منعقد کننده ها،واکنش بین آنها وذرات جامد براساس تشکیل باندهای هیدروژنی بنا نهاده میشوند.

همین وضعیت با پلیمرهای الکترواستاتیکی وتعویض بار باعث ناپایداری سطح ذره میشوندوعملکرد انواع کمک منعقدکننده های غیر یونی بدین طریق است که آنیونی (دراثر تغییربارمنفی)وکاتیونی (دراثر تغییر بارمثبت )میشوند.

ناپایداری وانعقادشمارزیادی از ذرات منفرد راجهت تشکیل لخته های حجیم ترپیش میبرندتا به آسانی از حالت تعلیق جدا شوند.

بنابراین بهترین تاثیریک پلیمرکمک منعقد کننده عمدتاًبوسیله نیرومند ساختن سطح ذرات تعیین میشوند.

این نیرومندسازیها هم به خود ذره وهم به شرایط محیط وابسته هستند.

شرایط محیطی به قدرت یونی آب وخواص آن که شامل مقدار

PH،هدایت الکتریکی ،سختی ومقدارکشش سطحی بستگی دارد.

معمولاًنوع پلی الکترولیت مناسب برای یک کاربرد ویژه میتواند به آسانی بوسیله گرفتن آزمایشjar testوغیره تعیین شود.

پیشنهاد میگردد که آزمایشات گرفته شده روی تعلیق اولیه (جامدومایع)تحت شرایط عملیاتی باشند (نظیر دما،تلاطم ودیگر فرآیندیاری دهند)

مقایسه :مزایای کمک منعقد کننده ها نسبت به همدیگر

1. گیرش فلاکها،سریعتراندازه آن ،بزرگتروشکل آن بهتر باشد.

2.قابلیت انحلال بتندی وباقی مانده حل نشدنی نداشته باشد (از لحاظ چشمی)توصیه میشودکه جهت حل شدن نوع پودری آن حدود 60 دقیقه ونوع امولسیون آن حدود 20دقیقه زمان داده شود

3. عملکرد آن در سطوح تزریق کم موثر وقابلیت آبگیری آن بالا واقتصادی باشد.4.جهت تغذیه اتوماتیک مشکلی نداشته باشد

راهنمایی انتخاب پلی الکترولیت

گزینه محصولات جهت کاربرد در ضمن قطعاًمسیرهای راهنمایی هستنبهترینگزینه محصولات جهت کاربرد ویژه بستگی به نتیجه گیری آزمایشات وارزیابیعملکرد رسوبات حاصله داردکه اساساًمارا در ارتباط با انتخاب محصول کمک میکنند.بطور مثال:

1- رسوبات معدنی بطور معمول جهت عملیات انعقاد بهینه نیازمند پلی الکترولیتهای آنیونی هستند.

2- رسوبات آلی معمولاًجهت عملیات انعقاد بهینه نیازمند پلی الکترولیتهای کاتیونی هستند.با این وجود پیش تصفیه چنین رسوباتی با منعقد کننده های معدنی نظیر نمک های آلومینیوم یافریک امکان دارد این وضعیت راتغییر دهند.

3- لجن باBoDوCoD بالا معمولاًبطور مطلوب یا پلی الکترولیت های کاتیونی در مقدار زیاد واکنش می دهند.

کاربرد وتزریق:

موارد زیر جهت کاربرد وتزریق بهینه پیشنهاد می گردد

1.محلولهای پلی الکترولیت أنیونی 0.1_0.5%درصد وکاتیونی 0.15-0.25 درصد تهیه شوند.

2.چسبندگی پلی الکترولیت در آب شورکمترازآب شیرین است بنابراین درهنگام تزریق این مسئله بهتراست در نظر گرفته شود.

3.سرعت پیرامونی بهمزن را به کمتر از2m/sمحدود کنید.

4.هنگامیکه پلی الکترولیت بصورت محلول آبی است مولکولهای آن تمایل دارند بتدریج تجزیه شوند بنابراین بهتراست ظروف را به محکمی درزگیری کنید وهر محلول بالاتر از6 ماه رادور بیندازید.

5.انتخاب ظروف انحلال جهت تهیه محلولها مهم است این ظروف به آسانی در بازار یافت می شوند.

6.هم محلولهای موجود وهم محلولهای آماده استفاده به یک زمان مهیاشدن تقریباً60دقیقه ای نیازمندهستند.که در خلال آن زمان محلول باید به آرامی هم زده شود.

7. پلیمرهای نوع امولسیون تمایل دارند که جدا شوند وبصورت لایه ای در آیند بنابراین ضروری است که آنها راقبل از استفاده بوسیله همزن شدید یا گردش مجدد توسط پمپ یکنواخت شوند

8. بعلت خواص بسیار متفاوت لخته شدن لجن ها ودوغ آب هائی که باید آب گیری شوند مقادیر دوزینگ مورد نیاز فقط می تواند بوسیله تست های آزمایشگاهی یا مستقیماًبوسیله انجام عملیات صنعتی درهرمورد بخصوص تعیین گردند.

9. درحالت آبگیری مکانیکی لجن معمولاًبین 250-50 گرم/لیتر از لجن آبدار یا 6-2 Kg ماده فعال /یک تن ماده خشک مورد نیاز است تا به راندمان مکانیکی بالا ویک پساب عاری از مواد معلق دست یافت.

وارد کننده پلی اکریل امید  ، فروش پلی اکریل امید ، قیمت پلی اکریل امید ، فروشنده پلی اکریل آمید ، خرید پلی اکریل آمید ، پلی اکریل امید کاتیونی ، پلی اکریل امید انیونی ، وارد کننده پلی الکترولیت ، فروش پلی الکترولیت ، قیمت پلی الکترولیت ، پلی الکترولیت کاتیونی ، پلی الکترولیت آنیونی ، خرید پلی الکترولیت

 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس شیمیایی بوعلی سینا

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 7-سهروردی شمالی - نرسیده به مطهری - پلاک 238 - واحد 5

موبایل : 09123213657

تلفن : 021-88752887, 021-88502389, 021-88748404

وب سایت : www.buali-chem.com


جستجو

 


شبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : 09123213657

تلفن : 021-88752887, 021-88502389, 021-88748404

فکس : -

تلفکس : -

وب سایت : www.buali-chem.com